Archiefoverzicht


Filmpje over het TKC schoolleven

Geplaatst 9 feb. 2018 01:32 door Suzan Polet

Om iedereen een indruk te geven hoe een dag van een leerling er uitziet op het TKC hebben we een filmpje laten maken.

Google Documenten-videoBrede SvPO beter dan categoraal Gymnasium of Vwo

Geplaatst 18 okt. 2016 23:38 door Redactie SvPO   [ 18 okt. 2016 23:40 bijgewerkt ]

Vaak kiezen leerlingen met een Vwo-advies voor een categoraal Gymnasium of een aparte Vwo-school. Dat zou beter zijn dan een gemengde school waar ook Havo wordt gegeven. Dat klopt echter niet voor scholen voor persoonlijk onderwijs (SvPO): Leerlingen met Vwo-advieshalen daar betere resultaten dan op een categorale school.

Dat blijkt als we de resultaten naast elkaar leggen van leerlingen met een Vwo-advies op een SvPO en op een categoraal gymnasium. Als voorbeeld nemen we het Ignatius Gymnasium in Amsterdam.

Resultaten van leerlingen met Vwo-advies

SvPO categoraal
gymnasium
geslaagd zonder ooit te doubleren % 100 89
cijfer centraal examen (gem.) 7,0 6,9
aantal examenvakken (gem.) 9,4 8,2
dubbel uitstroomprofiel % 100 56
cijfer rekentoets (gem.) 8,5 7,3
cum laude geslaagd % 35 onbekend

(Klik hier voor verantwoording van de cijfers.)

Vwo'ers halen op een brede SvPO niet alleen betere resultaten, ze ontmoeten er ook meer andere leerlingen. Daarmee sporten ze samen, gaan gezamenlijk op taalreis, etc. Daardoor bouwen ze bredere sociale vaardigheden op dan Vwo'ers op een categorale school, die alleen contact hebben met andere Vwo'ers en Gymnasiasten.

Alle SvPO leerlingen slaagden overigens ook nog voor twee bachelorvakken van een universitaire studie. Omdat het een goede voorbereiding op de studie geeft, laten we dat alle Vwo'ers doen - niet alleen een select groepje.

Zorgprofiel, passend onderwijs

Geplaatst 8 apr. 2014 04:53 door Misha van Denderen   [ 8 apr. 2014 04:56 bijgewerkt ]


Beste ouder,

Van de schoolleider (Suzan Polet) en de mentor heeft u al menig bericht gehad. Van ons als bestuur nog niet. Dat is geen toeval. We willen dat de school zoveel mogelijk het geld in de klas laat en niet teveel ´overhead´ heeft. Wij hebben daarom een bescheiden rol op de achtergrond. Daarbij hebben ouders en docenten bovendien directe inspraak, waarover we u hieronder verder informeren en direct een voorproefje geven.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de Wet passend onderwijs en hoe wij daar als school mee willen om gaan.

Medezeggenschap

Als ouder bij het Tjalling Koopmans bent u automatisch ook lid van de medezeggenschapsraad (MR). Alle ouders zijn daar lid van. We werken namelijk niet met een vertegenwoordiging, maar met een vorm van directe democratie. Dat doen we opdat we als schoolbestuur dan de mening en inbreng van álle ouders krijgen, en niet alleen van een enkele ouder die in de MR zitting hebben.

Als er een onderwerp speelt waarover een besluit genomen moet worden, krijgen de betrokkenen daarvan bericht. In het bericht staan alvast enkele keuzemogelijkheden. Er is vervolgens gelegenheid om andere keuzemogelijkheden voor te stellen. Tenslotte wordt er gestemd over het besluit.

Meer informatie over de werkwijze treft u aan op de pagina met uitleg over de MR. De pagina staat op een website waar meer informatie ter beschikking staat. U kunt ook altijd via het ouderportaal terecht op die site.

Zorgprofiel voor passend onderwijs

Vanaf 1 augustus van dit jaar treedt de Wet passend onderwijs in werking. Het doel van die wet is dat scholen minder leerlingen naar het speciaal onderwijs doorverwijzen. Scholen moeten daarom meer leerlingen zelf onderwijs geven, ook als leerlingen extra aandacht nodig hebben. Nu doet onze school dat toch al en in die zin is de nieuwe wet voor ons niks nieuws. De wet vraagt echter ook aan scholen om duidelijk te maken waar ze goed in zijn. Voor de ene school zal dat zijn voor leerlingen met een lichamelijke handicap (omdat er goede voorzieningen voor rolstoelen zijn bijvoorbeeld); voor de andere school zal dat zijn voor leerlingen met dyslexie of asperger; etc. Scholen moeten dit duidelijk maken met een zogeheten zorgprofiel. 

Het zorgprofiel wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad - die in ons geval dus uit alle ouders bestaat. U vindt daarom ons concept zorgprofiel op de website met documenten. U kunt dit concept doorlezen en suggesties voor verbetering of uitbreiding aan ons toesturen. Graag per e-mail naar bestuur@svpo.nl. Als u vragen heeft, dan kunt u die uiteraard ook stellen.

Voor de Isaac Beeckman Academie (Zeeland) is een vergelijkbaar zorgprofiel opgesteld. De ouders aldaar hebben hun opmerkingen inmiddels doorgegeven, waarop het profiel is aangepast en uitgebreid.

Landelijk samenwerkingsverband passend onderwijs?

Het zorgprofiel moet elke school opstellen vanwege de Wet passend onderwijs die op 1 augustus 2014 in gaat. In die wet staat ook dat elke school lid moet worden van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Daarin werken scholen samen om onderwijs te geven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De samenwerkingsverbanden krijgen daarvoor geld van de overheid en moeten bepalen hoe dat geld verdeeld wordt over de reguliere scholen en de scholen voor speciaal onderwijs.

Helaas loopt het samenwerkingsverband zowel in Friesland voor het Tjalling Koopmans College als in Zeeland voor de Isaac Beeckman Academie moeizaam. Dat is op zich niet vreemd, omdat het ook om een bezuiniging gaat en het verdelen van de pijn daarvan moeilijk is. In Zeeland is er daarom een bemiddelaar benoemd omdat de scholen het over de verdeling niet eens konden worden. In Friesland hebben de andere scholen zelfs gezamenlijk besloten dat onze school, Tjalling Koopmans, de eerste jaren niets krijgt. Dat kan, omdat er in het samenwerkingsverband bij meerderheid van stemmen besloten wordt.

Een ander probleem is dat samenwerkingsverbanden waterhoofden dreigen te worden met veel overhead. Het worden kantoren met directie, administratie en staffuncties. We zien daardoor onvoldoende harde garantie dat het geld ook echt bij de leerlingen terecht komt.

We zijn daarom gaan uitzoeken of we een eigen samenwerkingsverband passend onderwijs kunnen starten. In de toekomst kunnen onze nieuwe scholen (in Deventer, Harderwijk, etc.) zich daar dan ook bij aansluiten. Het ziet er op het eerste gezicht positief uit, maar is hiervoor wel toestemming nodig van het ministerie. We houden u op de hoogte of dit mogelijk is. Als u interesse heeft kunt u ondertussen al nalezen hoe dat eigen samenwerkingsverband er uit kan zien (met minimale overhead, maar dat zal u niet verbazen).

Cameratoezicht schoolplein 's nachts?

Suzan Polet heeft u al in een nieuwsbrief geïnformeerd dat er een jeugdhonk naast de school staat en dat daar 's avonds overlast van is. In de ochtenden vinden we daardoor peuken, lege wietzakjes en andere rommel op het schoolplein. Bovendien zijn er al meermalen ramen ingegooid.

Het probleem is eigenlijk vrij simpel. De jongeren zijn goeddeels zelf verantwoordelijk voor hun jeugdhonk, maar krijgen daar nauwelijks begeleiding bij. Een kleine groep kan het daardoor verzieken. Meer begeleiding zal er echter niet komen en wij kunnen moeilijk iemand aannemen om na schooltijd ('s nachts) toezicht op het schoolplein te houden. We willen het geld besteden aan onderwijs, niet aan bewaking.

Daarom heeft Suzan Polet het voorstel gedaan om camera's op te stellen om na schooltijd toezicht te hebben op het schoolplein. De bedoeling is preventief: mensen van het schoolplein houden en als ze er dan toch komen, ervoor te zorgen dat ze in elk geval hun rommel opruimen en geen ramen ingooien.

We zijn als bestuur uit oogpunt van privacy en ontwikkeling van leerlingen bepaald geen voorstander van camera's. Voorwaarde is wat ons betreft daarom dat camera´s alleen opnamen maken als er geen mensen op school zijn, oftewel alleen na schooltijd. De camera's worden tegelijk met het alarm aangezet door de laatste medewerker die het schoolgebouw verlaat en afsluit.

We willen u vriendelijk verzoeken om uw stem over dit voorstel uiterlijk 15 april uit te brengen. Als het voorstel wordt aangenomen dan zullen de camera's ook direct aangebracht worden.

2. Voer uw e-mail adres en wachtwoord in
3. Maak uw keuze
4. Klik op 'Verder'


Bestuur Tjalling Koopmans College
Misha van Denderen, Hank van Dijk

Erven Tjalling Koopmans enthousiast

Geplaatst 17 mei 2012 13:31 door Redactie SvPO

Namens de familie reageerde Anne Koopmans Frankel enthousiast op het verzoek om de nieuwe school in Hurdegaryp te vernoemen naar Tjalling Koopmans. Anne Koopmans Frankel is de dochter van de in 1985 overleden econoom die in 1940 de nazi's wist te ontvluchten en zich daarna in de Verenigde Staten vestigde. In 1975 won hij de Nobelprijs Economie voor zijn theorie van de optimale besteding van middelen. Dat is precies wat wij op school doen: door de beschikbare middelen volledig te investeren in het onderwijs - en niet aan managers en andere overhead.

Vanuit Illinios schreef Anne Koopmans Frankel:

Beste Mevrow van Denderen,

My school girl Dutch (1/2 year at age ten) is now pretty much non-existent through lack of practice and it was never very formal. So that's the best I can do. In fact my experience was exactly the inverse of your Wereldschool, I brought my lessons from the US and worked on them in the Montsorrie School of Oestgest (in 1950), while I was a student there.

Please go ahead with your planning for the naming of your Academie (special high school) for our father, Tjalling Koopmans. My sister, Helen Joan Sandoz, my brother Henry Sjoerd Koopmans and I are all in agreement that this would be an appropriate use of his name and background. As you probably already know Tjalling's ancestors were Frisian (we know this of both of his grandparent families) which makes your request doubly special for Friesland. His mother grew up in Sneek and his father in T' Oppenhuizen (...)

I am delighted that Tjalling is being remembered through this progressive and forward looking program, and I think that he would have supported it also.

Best wishes for success in this venture,


Anne Koopmans Frankel.

PZC: Eerste open dag Isaac Beeckman (Zeeland)

Geplaatst 19 dec. 2010 07:10 door Redactie SvPO   [ 12 mei 2012 20:44 bijgewerkt door Misha van Denderen ]

10-12-2009: Kinderen en ouders positief over school voor persoonlijk onderwijs in Kapelle.

Bron: Zeeuwse Courant PZC

Bevelandse Bode: Schoolgebouw op Stationsstraat

Geplaatst 19 dec. 2010 07:00 door Redactie SvPO

8-10-2009: Isaac Beeckman vestigt zich aan Stationsstraat 51 in Kapelle.

Bron: Bevelandse Bode

Goedkeuring voor nieuwe scholen

Geplaatst 19 dec. 2010 06:30 door Redactie SvPO

19-6-2009: De staatssecretaris voor voortgezet onderwijs heeft toestemming gegeven voor nog eens 3 nieuwe scholen voor Persoonlijk Onderwijs. De scholen komen te staan in Geldermalsen, Hoogkarspel (beide Pierre Bayle Academie) en Harderwijk (Tjalling Koopmans College). 

Tesamen met de scholen in Kapelle (Isaac Beeckman Academie) en Hurdegaryp (Tjalling Koopmans College) ontstaat daarmee een cluster van scholen die op basis van hetzelfde organisatorische concept zullen werken. De scholen krijgen om de kleinschaligheid en het eigen karakter te garanderen elk een eigen bestuur. De onderlinge samenwerking heeft vooral betrekking op het ontwikkelen van leermiddelen, de automatisering en een gezamenlijk inkoopprogramma. Verder zullen de docenten van de verschillende scholen samenwerken in vakgroepen. In die vakgroepen bepalen docenten gezamenlijk de inrichting van het onderwijs.

De schoolbesturen gaan op zoek naar geschikte huisvesting en zullen daarover contact opnemen met de betrokken gemeenten. Het is de bedoeling dat de scholen uiterlijk in 2014 hun deuren openen.

PZC: Onderwijs à la carte voor het normale schooltarief

Geplaatst 19 dec. 2010 05:49 door Redactie SvPO

22-12-2008: Interview met Misha van Denderen, voorzitter Isaac Beeckman Academie, en Emil Roelofs, directeur IVIO Wereldschool, over het onderwijs op de Isaac Beeckman Academie. 

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Leegloop bestaande scholen met komst Tjalling Koopmans College

Geplaatst 19 dec. 2010 05:47 door Redactie SvPO

18-11-08: Toestemming van de staatsscretaris voor de nieuwe school met gemengde gevoelens ontvangen op bestaande scholen.

Bron: Actief Friesland

Bevelandse Bode: Inschrijvingen overtuigen staatssecretaris

Geplaatst 19 dec. 2010 05:40 door Redactie SvPO

26-11-2008: Isaac Beeckman Academie mag zich vestigen in Kapelle 
KAPELLE - De weg is zo goed als vrij voor de vestiging van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle. Vorige week ging staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt akkoord, na eerder een vergunning te hebben tegen gehouden. Het bestuur van de middelbare school gaat nu praten met de gemeente Kapelle over een locatie. 

Door Eugène de Kok 

Volgens voorzitter Misha van Denderen van de Isaac Beeckman Academie (vernoemd naar de in Middelburg geboren natuurkundige, zie onderaan) zal er niet direct een nieuw schoolgebouw worden neergezet. "Het lijkt ons het slimst om eerst eens te kijken naar bestaande locaties, een kantoorgebouw bijvoorbeeld. Later kunnen we dan gaan nadenken over een tweede locatie of nieuwbouw."

Toestemming

Van Denderen gaat binnenkort in gesprek met de gemeente. Volgens hem is het contact altijd goed geweest met Kapelle, maar had het de laatste maanden weinig zin concrete zaken te bespreken, omdat het onzeker was of staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt toestemming zou geven voor de vestiging. In eerste instantie weigerde zij ook een vergunning te verlenen, maar na een motie van D66 in de Tweede Kamer moest ze dat besluit heroverwegen. Vorige week gaf ze alsnog een positief antwoord op de aanvraag van de Isaac Beeckman Academie. "In haar aanvankelijke weigering speelde mee dat ze dacht dat er onvoldoende aanmeldingen zouden komen, maar we hebben in twee maanden tijd al 479 inschrijfverklaringen (waarmee mensen aangeven hun kind in de toekomst op de academie te willen laten studeren, redactie) gehad", aldus Van Denderen. "Onze school voorziet dus blijkbaar in een behoefte." Het bestuur van de Isaac Beeckman Academie gaf eerder al aan mee te willen denken over de financiering van de school, één van de zorgen die het gemeentebestuur had. "Het is ons doel dat het Kapelle niet meer kost dan de bijdrage die ze krijgt van de overheid voor de vestiging."

Streefdatum

De door de staatssecretaris afgegeven vergunning is voor vijf jaar geldig. Binnen dat tijdsbestek moet de Isaac Beeckman Academie dus in bedrijf zijn. De voorzitter heeft daar alle vertrouwen in. Zijn streefdatum is 2010. Vanaf die datum kunnen kinderen van binnen en buiten de gemeente "persoonlijk onderwijs krijgen dat anders alleen op privéscholen wordt gegeven." De academie krijgt een HAVO en VWO. De school is voor iedereen toegankelijk, niet alleen voor kinderen van wie de ouders veel geld verdienen. 

Het bestuur wil de 'menselijke maat' terugbrengen in het onderwijs en leerlingen krijgen dan ook een lesrooster op maat. De Isaac Beeckman Academie wordt ondersteund door en werkt samen met de IVIO Wereldschool (voor Nederlandse kinderen in het buitenland) en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Zij helpen de vestiging in Kapelle op te zetten. "Maar het is de bedoeling zo snel mogelijk een lokaal bestuur te creëren dat bestaat uit ouders en docenten. Ik zie dat overigens als één van de manco's in het huidige onderwijs", klinkt Van Denderen stellig. "Vaak zit er een overkoepelend schoolbestuur en is het niet duidelijk aan wie dat bestuur verantwoording moet af leggen. Direct belanghebbenden hebben te weinig mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het onderwijs. Daar willen wij verandering in brengen."

Beeckman model voor docenten academie

De Isaac Beeckman Academie is vernoemd naar de Middelburgse natuurkundige, ingenieur en meteoroloog die leefde van 1588 tot 1637. Isaac Beeckman gold als één van de grote wetenschappers van zijn tijd. Zijn naam wordt nu echter nog vooral in verband gebracht met zijn leerling: René Descartes. De Fransman, die wordt gerekend tot de twintig belangrijkste filosofen aller tijden, kreeg van Beeckman het enthousiasme voor de wetenschap mee. Door zijn belangrijke bijdrage aan de filosofie, wiskunde en natuurkunde stapte de Fransman echter uit de schaduw van zijn leermeester. "Descartes is heel belangrijk geweest in de Verlichting en ook voor het onderwijs", zegt voorzitter Misha van Denderen van de Isaac Beeckman Academie. "Het is een klassiek geval van de leerling die zijn leermeester voorbijstreeft, maar Beeckman heeft hem altijd ondersteund. In zekere zin hopen we ook dat het zo met onze leerlingen zal gaan."

Misha van Denderen

1-10 of 21